Základní mise

Na podzim roku 2015 přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů agendu, která stanoví 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs) jako celosvětovou výzvu ke zlepšení podmínek a kvality života všech lidí na světě. Přestože cíle udržitelného rozvoje jsou primárně zaměřeny na státy a vlády, přípravou a plněním této politiky Passerinvest aktivně podporuje snahu o naplňování cílů udržitelného rozvoje, usilujících o maximalizaci efektivního využívání zdrojů, o snížení energetické náročnosti a produkce emisí, o podporu zásad oběhového hospodářství při využívání materiálů, energie, vody, odpadů nebo půdy a o podporu zdravých přírodních podmínek pro udržitelný stav biodiverzity životního prostředí. Dodržování předpisů a norem v oblasti životního prostředí, stejně jako vlastních dobrovolných závazků, je proto základním předpokladem pro všechny činnosti společnosti.

Koncern Passerinvest včetně mateřské společnosti PASSERINVEST GROUP, a. s., (dále „Passerinvest“ nebo „společnost“) se jako odpovědný český stavitel a investor věnuje výstavbě a správě komerčních a rezidenčních budov s důrazem na vnitřní i okolní prostředí za účelem zkvalitnění pracovního života a zdravého životního stylu. S respektem k životnímu prostředí usiluje o zavedení udržitelného a šetrného postupu při výstavbě, rekonstrukcích a provozu budov. Přispívá k ochraně přírodních zdrojů a aktivně hledá možnosti snížení svého negativního dopadu na životní prostředí.

Během dvou dekád proběhla pod vedením společnosti kultivovaná přeměna lokality Brumlovka v Praze 4 z nevyužívaných brownfieldů na plnohodnotnou městskou čtvrť. V současné době jsou na 25 hektarech kromě 12 administrativních budov tři rezidenční komplexy, multifunkční budova Brumlovka s wellness a fitness klubem, Společenské centrum Bethany, křesťanská školka, základní a střední škola Elijáš, mateřská školka zaměřená na výuku anglického jazyka, dva rozsáhlé zelené parky (každý o rozloze jednoho hektaru), atletický stadion, několik dětských hřišť a také dvě nová náměstí.

Rozvoj celé lokality byl vždy realizován v souladu s principy funkčního a udržitelného města krátkých vzdáleností, environmentálně pozitivního urbanistického konceptu a jednoho z cílů udržitelného rozvoje definovaného OSN. Společnost si je vědoma, že investice do veřejného prostoru, péče o zeleň a rozšiřování relaxačních zón mají pozitivní dopad na kvalitu života obyvatel i spokojenost jejich uživatelů.

Passerinvest se těší z velmi dobrého jména, jež si vybudoval jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejen kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i základní kameny firemní kultury, mezi něž patří také smysl pro fair play, vstřícný vztah k obchodním partnerům a zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí. Od roku 2022 společnost výše uvedené hodnoty aktivně rozvíjí v rámci členství v Asociaci společenské odpovědnosti a od roku 2023 v České radě pro šetrné budovy.

Trvalou snahou Passerinvestu je být zodpovědným stavitelem, správcem, sousedem a partnerem, který svým přístupem podporuje společenský rozvoj a vytváří dlouhodobé hodnoty pro společnost. Hlavními faktory pro formování a podporu místního rozvoje jsou výstavba respektující lokalitu, spolupráce a sousedská pospolitost a podpora místních ekonomik a komunit. Plná občanská vybavenost míst, kde lidé žijí a pracují, je základním prvkem pro dlouhodobě udržitelný rozvoj. Spokojenost nájemců i sousedů je pro společnost zásadním tématem, proto lokalita Brumlovka nabízí rozmanitou škálu obchodů a služeb, které jsou neustále rozšiřovány.

Preambule: Ochrana a udržitelnost života, práce a přírody jako nadstavba ESG

Řízení udržitelnosti

Company Structure ESG

V rámci společnosti Passerinvest Group, a. s., má formální odpovědnost za udržitelnost a CSR tzv. ESG Committee (Výbor pro ESG). ESG Committee vznikl za účelem přípravy ESG strategie a následného nastavení, monitoringu a vyhodnocování všech stanovených cílů.
Řízení udržitelnosti ve společnosti Passerinvest zahrnuje:

 • rozdělení odpovědností v prioritních oblastech v rámci udržitelnosti (ESG);
 • pravidelné sledování klíčových ukazatelů (KPIs) v ESG oblastech;
 • pravidelné přezkoumání ESG procesů vedením.

Při vytváření struktury výboru dbala společnost Passerinvest především na to, aby veškeré oblasti zájmu byly pokryté zaměstnanci, kteří mají v dotčených oblastech nejvíce pracovních zkušeností a věnují se jim dlouhodobě. Záměr byl také zapojit lidi napříč celou strukturou společnosti – od vrcholného managementu po řadové zaměstnance. Tak se daří získat nejenom cenné dlouhodobé pracovní zkušenosti a pracovat s nimi, ale vzniká též prostor pro nové, odlišné pohledy na problematiku udržitelnosti.

ESG strategie

Company Structure ESG 2023

Podnikat v souladu s principy ESG – environmental, social and governance – považuje koncern Passerinvest za zcela zásadní a přirozené chování už od počátku svého působení na trhu a tento postoj se již zapsal do jeho DNA. Aktivity směřující ke snižování vlivu firmy na životní prostředí (pilíř E), ke zlepšování sociálního prostředí ve společnosti i okolí (pilíř S) a k zajištění transparentnosti a spravedlnosti při řízení firmy (pilíř G) budou i nadále nedílnou součástí strategie společnosti.

V rámci implementace ESG strategie byly deklarovány následující konkrétní cíle, ke kterým společnost hodlá v budoucnu směřovat:

 • formovat a podporovat místní rozvoj;
 • rozvíjet nadstandardní partnerské vztahy s místními komunitami;
 • vyhodnocovat a maximalizovat sociální hodnotu projektu pro místní komunity.

Péče o nájemce a zaměstnance

 • Dosáhnout dlouhodobé spokojenosti nájemců a klientů
 • Udržet fluktuaci zaměstnanců na nízké úrovni

Respekt k životnímu prostředí

 • Snížit energetickou intenzitu o 25 % a uhlíkovou stopu o 40 % do roku 2030 (ve srovnání s rokem 2021)
 • Pro všechny budovy vlastněné koncernem Passerinvest (vyjma bytových) získat certifikace udržitelnosti
 • Do roku 2025 provést energetické audity na všech vlastněných budovách, případně implementovat a udržovat ISO 50001
 • Do roku 2030 významně snížit množství produkovaného nerecyklovaného odpadu a spotřebu pitné vody

Etické a transparentní řízení

 • Všichni zaměstnanci společnosti splní školení v etickém kodexu v oblasti udržitelnosti
 • Nastavit efektivní ochranu oznamovatelů
 • Dodržovat politiku udržitelného nákupu a proškolení klíčových dodavatelů v oblasti udržitelnosti

Environmentální pilíř

Energie a emise

Hospodaření s vodou a odpady

Biodiverzita

Sociální pilíř

Spokojenost nájemců

Zdraví, bezpečnost a wellbeing nájemců a zaměstnanců

Spokojenost a rozvoj zaměstnanců

Místní rozvoj

Pilíř Governance (Řízení rizik)

Řízení rizik

Etika řízení společnosti

Dodavatelský řetězec

Oznamování protiprávního jednání (tzv. whistleblowing)

Udržitelné projekty

Enviromentální pilíř

Sociální pilíř

Pilíř Governance (Řízení rizik)

Kontakt ESG

Napište nám na esg@passerinvest.cz