Základní mise

Na podzim roku 2015 přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů agendu, která stanoví 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs) jako celosvětovou výzvu ke zlepšení podmínek a kvality života všech lidí na světě. Přestože cíle udržitelného rozvoje jsou primárně zaměřeny na státy a vlády, přípravou a plněním této politiky Passerinvest aktivně podporuje snahu o naplňování cílů udržitelného rozvoje usilujících o maximalizaci efektivního využívání zdrojů, snížení energetické náročnosti a produkce emisí, podporu zásad oběhového hospodářství při využívání materiálů, energie, vody, odpadů nebo půdy a podporu zdravých přírodních podmínek pro udržitelný stav biodiverzity životního prostředí. Dodržování předpisů a norem v oblasti životního prostředí, stejně jako našich vlastních dobrovolných závazků, je proto základním předpokladem pro všechny činnosti společnosti.

Koncern Passerinvest vč. mateřské společnosti PASSERINVEST GROUP, a.s. (dále „Passerinvest“ nebo „PST“ nebo „společnost“) se jako odpovědný český stavitel a investor věnuje výstavbě a správě komerčních a rezidenčních budov s důrazem na vnitřní i okolní prostředí za účelem podpory kvalitního pracovního a zdravého životního stylu. S respektem k životnímu prostředí usilujeme o zavedení udržitelného a šetrného postupu při výstavbě, rekonstrukcích a provozu budov. Přispíváme k ochraně přírodních zdrojů a aktivně hledáme možnosti snížení našeho negativního dopadu na životní prostředí.

Během dvou dekád proběhla, pod vedením společnosti, kultivovaná přeměna lokality Brumlovka na Praze 4 z nevyužívaných brownfieldů na plnohodnotnou městskou čtvrť. V současné době na 25 hektarech najdeme kromě 12 administrativních budov tři rezidenční komplexy, multifunkční budovu Brumlovka s wellness a fitness klubem, Společenské centrum Bethany, křesťanskou školku, základní a střední školu Elijáš, mateřskou školku zaměřenou na výuku AJ, dva rozsáhlé zelené parky (každý o rozloze 1 ha), atletický stadion, několik dětských hřišť a také dvě nová náměstí.

Rozvoj celé lokality byl vždy realizován v souladu s principy funkčního a udržitelného města krátkých vzdáleností, environmentálně pozitivního urbanistického konceptu a jednoho z cílů udržitelného rozvoje definovaného OSN. Společnost si je vědoma, že investice do veřejného prostoru, péče o zeleň a rozšiřování relaxačních zón mají pozitivní dopad na kvalitu života obyvatel i spokojenost uživatelů.
Passerinvest se těší z velmi dobrého jména, jež si vybudoval jak na domácí, tak mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejen kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i základní kameny firemní kultury, mezi něž patří i smysl pro fair-play, vstřícný vztah k obchodním partnerům a zodpovědnost vůči společnosti, stejně jako životnímu prostředí. Od roku 2022 aktivně rozvíjíme výše uvedené hodnoty v rámci členství v Asociaci společenské odpovědnosti, v České radě pro šetrné budovy potom od roku 2023.

Trvalou snahou Passerinvestu je být zodpovědným stavitelem, správcem, sousedem a partnerem, který svým přístupem podporuje společenský rozvoj a vytváří dlouhodobé hodnoty pro společnost. Klíčovými faktory pro formování a podporu místního rozvoje jsou výstavba respektující lokalitu, podpora místních ekonomik a komunit a spolupráce a sousedská pospolitost. Plná občanská vybavenost míst, kde lidé žijí a pracují, je základním prvkem pro dlouhodobě udržitelný rozvoj. Spokojenost nájemců i sousedů je pro společnost klíčovým tématem, a i proto lokalita Brumlovka již nyní nabízí širokou škálu obchodů a služeb.

Preambule: Ochrana a udržitelnost života, práce a přírody jako nadstavba ESG

Řízení udržitelnosti

Company Structure ESG

V rámci společnosti Passerinvest Group, a.s., má formální odpovědnost za udržitelnost a CSR tzv. ESG Committee (Výbor pro ESG). ESG Committee vznikl za účelem přípravy ESG strategie a následného nastavení, monitoringu a vyhodnocování všech stanovených cílů.
Naše řízení udržitelnosti zahrnuje:

 • rozdělení odpovědností v rámci prioritních oblastí v rámci udržitelnosti („ESG“)
 • pravidelné sledování klíčových ukazatelů (KPIs) v ESG oblastech
 • pravidelné přezkoumání ESG procesů vedením

Při vytváření struktury výboru jsme dbali především na to, aby veškeré oblasti zájmu byly pokryté zaměstnanci, kteří mají v dotčených oblastech nejvíce pracovních zkušeností a věnují se jim dlouhodobě. Zároveň jsme chtěli zapojit lidi napříč celou strukturou společnosti – od vrcholného managementu po řadové zaměstnance. Tak se nám daří získat nejenom cenné dlouhodobé pracovní zkušenosti a pracovat s nimi, ale máme prostor i pro nové, odlišné pohledy na problematiku udržitelnosti

ESG strategie

Company Structure ESG 2023

Podnikat v souladu s principy ESG – Environmental, Social and Governance – považuje skupina Passerinvest za zcela zásadní a přirozené chování už od počátku svého působení na trhu a tento postoj se již zapsal do jeho DNA. Aktivity směřující ke snižování vlivu firmy na životní prostředí (pilíř E), zlepšování sociálního prostředí ve společnosti i okolí (pilíř S) a zajištění transparentnosti a spravedlnosti při řízení firmy (pilíř G) budou i nadále nedílnou součástí strategie společnosti.

V rámci implementace ESG strategie byly deklarovány následující konkrétní cíle, ke kterým hodlá společnost v budoucnu směřovat:

 • Formování a podpora místního rozvoje
 • Rozvíjet nadstandardní partnerské vztahy s místními komunitami
 • Vyhodnocovat a maximalizovat sociální hodnotu projektu pro místní komunity

Péče o nájemce a zaměstnance

 • Dosáhnout dlouhodobé spokojenosti nájemců a klientů
 • Udržet fluktuaci zaměstnanců na nízké úrovni

Respekt k životnímu prostředí

 • Snížit energetickou intenzitu o 25 % a uhlíkovou stopu o 40 % do roku 2030 (ve srovnání s rokem 2021)
 • Pro všechny naše vlastněné budovy (vyjma bytových) získat certifikace udržitelnosti
 • Do roku 2025 provést energetické audity na všech našich budovách, případně implementovat a udržovat ISO 50001
 • Do roku 2030 významně snížit množství produkovaného nerecyklovaného odpadu a spotřebu pitné vody

Etické a transparentní řízení

 • Všichni naši zaměstnanci splní školení Etického kodexu v oblasti udržitelnosti
 • Nastavit efektivní ochranu oznamovatelů
 • Dodržovat politiku udržitelného nákupu a proškolení klíčových dodavatelů v oblasti udržitelnosti

Environmentální pilíř

Energie a emise

Hospodaření s vodou a odpady

Biodiverzita

Sociální pilíř

Spokojenost nájemců

Zdraví, bezpečnost a wellbeing nájemců a zaměstnanců

Spokojenost a rozvoj zaměstnanců

Místní rozvoj

Pilíř Governance (Řízení rizik)

Řízení rizik

Etika řízení společnosti

Dodavatelský řetězec

Udržitelné projekty

Enviromentální pilíř

Sociální pilíř

Pilíř Governance (Řízení rizik)

Kontakt ESG

Napište nám na esg@passerinvest.cz