1. 10. 2020

Pražské metro a navazující dopravní infrastruktura

Vážení spoluobčané,

v předchozím článku jsme otevřeli velmi důležité téma „Dopravní infrastruktura ČR“, která je zásadní pro budoucí rozvoj naší země, měst i krajů. Zmínili jsme dva základní dopravní pilíře, o které by se měla Česká republika opírat, tj. rozvinutá dálniční síť včetně aglomeračního okruhu okolo Prahy, vzájemně propojených krajů a přeshraničních oblastí a vysokorychlostní železniční tratě integrující ČR do evropské soustavy VRT s vazbou na letiště Václava Havla umožnující kapacitní a rychlé transfery osob napříč republikou.

Rozvoj ČR není možný bez Prahy a Praha se nebude rozvíjet bez ČR. Proto se teď vracím k již avizovanému tématu „Rozšíření infrastruktury v Praze“, které je součástí ucelené dopravní iniciace, kterou jsme veřejnosti, novinářům i politikům představili před třemi lety.

S úctou
Radim Passer, zakladatel Passerinvest Group, a.s.

Současný skelet pražského metra odpovídá koncepci navržené před rokem 1990 a trpí s ohledem na současné požadavky na kvalitní a kapacitní hromadnou přepravu osob řadou nedostatku. Má pouze radiální/paprskovité uspořádání, neprochází některými silně urbanizovanými oblastmi Prahy, chybí napojení na letište, není systémově propojeno s příměstskou železnicí, chybí vazba kapacitních P+R na Pražský okruh.

Po revoluci byl rozvojový význam a potenciál metra značně potlačen a prakticky veškerý důraz na další rozvoj městské hromadné dopravy postaven na tramvajových tratích. Kromě čestných výjimek (dílčích prodloužení linky C na Prosek/Letňany a linky A k nemocnici Motol,ale nedotažení na letiště, snaha zahájit stavbu linky D, ale stále bez platného povolení) je výsledek za posledních 30 let velice tristní.

Proto jsme ve spolupráci s dopravními experty navrhli novou koncepci rozvoje metra, která si klade ambici tyto nedostatky napravit a vytvořit pro Pražany i návštevníky Prahy včetne přesahu do Středočeského kraje moderní, kapacitní a komfortní systém městské hromadné dopravy odpovídající 21. století následujícím zpusobem:

ZÁSADNÍ NAVRŽENÉ ZMĚNY:

METRO
• Vytvoření nové okružní linky E propojující jednotlivé radiální linky (funkční princip ve všech evropských metropolích)
• Prodloužení stávajících linek s vazbou na příměstskou železnici
• Prodloužení linky A na Letiště Václava Havla

ŽELEZNICE
• Vytvoření přestupních dopravních uzlů ve vazbě na metro
• Vytvoření funkčního dopravního systému S-bahn

PRAŽSKÝ OKRUH
• Vybudování kapacitních P+R ve vazbě na rozšířené metro a příměstskou železnici
• Vytvoření systému a motivující nabídky pro přestupy mezi individuální automobilovou/příměstskou a městskou hromadnou dopravou, z důvodu příjezdu cca 300 000 vozidel denně do Prahy přes Pražský okruh.

Celá dopravní iniciace, včetně map pro VRT, dálnice, vysokorychlostní silnice i pražské metro je veřejně přístupná na našich stránkách.