2. 9. 2020

Dopravní infrastruktura České republiky

 Vážení spoluobčané,

častokrát jsem již řekl, a budu nucen ještě mnohokrát opakovat, že Česká republika potřebuje definovat novou dlouhodobou vizi. Je nutné si uvědomit řadu současných politických, sociálních a ekonomických vlivů, faktů a problémů, se kterými se dnes Evropa i ČR potýká. Jedním z největších současných rizik je nepříznivý demografický vývoj, který zakládá řadu problémů jak v současnosti, to se jedná především o fatální nedostatek pracovní síly, který se dříve či později projeví ve snížené schopnosti produkce HDP, tak do budoucna, kde se negativně přelévá do sociální roviny v podobě neschopnosti státu zajistit dostatečné zdroje pro důchodový systém. Tato vize proto musí být opřena o sebevědomý a racionální pohled do budoucna postavený na stabilním základě dostatečného počtu obyvatel ČR na úrovni min. 12–15 mil. S touto vizí musí samozřejmě zaznít předpoklady pro její naplnění včetně důsledků takového nárůstu obyvatel, který současně vytvoří předpoklady pro pevnou a dlouhodobou prosperitu naší republiky, a tím je kromě jiného i dobudování klíčové a kapacitní dopravní infrastruktury. Naše společnost již před třemi lety zareagovala na tento palčivý problém – nedokončené a nedostatečné sítě dálničních a rychlostních komunikací v ČR, absence koncepce vysokorychlostních železničních tratí a stejně tak na stagnující rozvoj metra v Praze – a přišla s konceptem dobudování dopravní infrastruktury formou tzv. Dopravní iniciace.

Radim Passer, zakladatel Passerinvest Group, a.s.

Dopravní infrastruktura České republiky

Problémy dopravní infrastruktury v ČR se v různé podobě přímo či nepřímo dotýkají každého člověka, firmy a celé společnosti. Jako nejpalčivější vnímáme především dobudování Dálniční a silniční sítě a vybudování nových Vysokorychlostních železničních tratí (VRT). Tím samozřejmě neupozaďujeme další druhy dopravy, jako například vodní cesty či leteckou dopravu, ale z hlediska zajištění zásadních vnitrostátních kapacit a flexibility přepravy osob a zboží jsou naprosto klíčové pozemní komunikace a železnice.

Dálnice přináší ekonomickou prosperitu a budoucí rozvoj měst a krajů

Současná dálniční a silniční síť, jejíž koncepce byla založena v 70. letech minulého století, naprosto nevyhovuje dnešním potřebám, ale stejně tak nebude dostatečně plnit svou funkci ani po dokončení. Je nutné provést komplexní přehodnocení současného konceptu tangenciálního uspořádání, kdy všechny dálniční trasy vedou z jednotlivých krajů až do Prahy, a dochází tak k nesmyslnému přetěžování Středočeského kraje a Pražského okruhu (každý den po okruhu projede zbytečných 300 000 tranzitních vozidel). Dále je nutné doplnit současnou soustavu o nové trasy propojující jednotlivé kraje. Smyslem je zefektivnění a rovnoměrné rozložení dopravního výkonu, při kterém současně dojde ke stimulaci a posílení regionálního rozvoje i prosperity prostřednictvím kvalitní dopravní infrastruktury. Současně je nutné podpořit regiony a oblasti, které byly dosud zcela odříznuty od hlavních dopravních tras, a v neposlední řadě také posílit přeshraniční dopravní vazby za účelem snazšího pohybu zboží a osob s našimi sousedy. V tomto duchu jsme si dovolili ve spolupráci s dopravním expertem arch. Petrem Preiningerem navrhnout koncept, který tuto nadstavbu rozvoje současné dálniční a silniční sítě reprezentuje.

Vysokorychlostní železnice nás propojí s celou Evropou

Druhým celorepublikovým dopravním systémem, kterému věnujeme pozornost, je výstavba vysokorychlostních tratí. Je důležité vedle dálniční sítě budovat i tento typ kapacitní přepravy osob, který je integrální součástí dnes již budovaného celoevropského systému. Reálně ČR hrozí, že budeme obejiti a klíčové trasy VRT naše území minou. Je důležité se aktivně zapojit do tohoto programu a vyvíjet maximální snahu, abychom zůstali součástí evropského dopravního prostoru včetně Prahy, která by si měla do budoucna udržet viditelné místo na mapě klíčového dopravního skeletu. I zde jsme navrhli koncepční řešení týkající se budování těchto tratí samozřejmě ve vazbě na sousední státy.

Těžiště naší práce se nachází v Praze, nemohli jsme tedy z hlediska koncepčních úvah o dopravě minout ani problematiku pražské dopravy, resp. Pražský a Městský okruh, metro a příměstskou železnici. Protože se jedná o problematiku stejně obsáhlou a zasluhující patřičný komentář, fakta a podklady, dovolím si téma tímto způsobem uvést pro následující vydání měsíčníku Tučňák.